Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFES forsker på ernæring; fôr til fisk og fisk som mat

Fjorder og havner

NIFES undersøker nivået av miljøgifter i fisk og sjømat i flere fjorder og havner langs Norskekysten. I 2005 utga Mattilsynet i samarbeid med Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Statens forurensningstilsyn rapporten ”Kostholdsråd i norske havner og fjorder”, en samlet oversikt over utviklingen og status for 32 havner og fjorder.

Kostholdsrådene er basert på data av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat fra 60-tallet og frem til i dag. I en periode har det også vært et geografisk basert omsettingsforbud av fisk og sjømat fra enkelte lokaliteter. Denne arealbegrensningen er nå opphevet, og erstattet av kostholdsråd.  De internasjonale grenseverdiene for fremmedstoffer i sjømat er likevel gjeldende for omsetning av fisk. Dette kan medføre et økt behov for overvåkning i en del områder.

Puddefjorden

Forskningsnyheter: 

Høyt nivå av miljøgifter i flere arter fra Byfjorden i Bergen

 


 

Powered by EasyPublish CMS